نام اصلی: I Became The King by Scavenging
نام فارسی: با لاشخوری پادشاه شدم
نام های دیگر:
我靠捡垃圾上王者