نام اصلی: Maxed Strength Stats Necromancer
نام فارسی: نکرومنسری با آمار قدرت حداکثری
نام های دیگر:
力量点满?我可是亡灵法师啊!
Maxed Strength Necromancer
Maxed Strength Stat Points? But I'm a Necromancer!
Li Liang Dian Man? Wo Keshi Wangling Fashi A!