نام اصلی: Reborn as the Heavenly Martial Demon
نام فارسی: بعد مرگ، به شیطان هنرهای رزمی تبدیل شدم
نام های دیگر:
After I Die, I Transform Into a Martial Arts Demon
I, In My Posthumous Form, Transform Into The Martial Dao Demon
我死后,化身武道天魔