نام اصلی: Omniscient Reader
نام فارسی: نقطه نظر خواننده همه چی دان
نام های دیگر:
Der allwissende Leser
Lecteur omniscient
Lector omnisciente
Omniscient Reader's Point of View
Omniscient Reader's Viewpoint
Ponto De Vista De um Leitor Onisciente
Punto De Vista De Lector Omnisciente
전지적 독자 시점
전지적독자시점
전독시