نام اصلی: Reborn as a Scholar
نام فارسی: تناسخ یک قاتل به عنوان دانشمند
نام های دیگر:
学士再生
학사재생
武人転生史
The Scholarly Reincarnation
The Scholar's Reincarnation
Reinkarnasi Sang Pendekar