نام اصلی: Dungeons & Artifacts
نام فارسی: دانجن ها و آرتیفکت ها
نام های دیگر:
던전 씹어먹는 아티팩트
Dungeon Devouring Artifact
Dungeons and Artifacts