نام اصلی: Demon Lord's Martial Arts Ascension
نام فارسی: معراج هنرهای رزمی ارباب شیطان
نام های دیگر:
The Demon Lord Levels Up With Martial Arts
새엄마의 자매들
Martial Demon King