نام اصلی: The Return of the Crazy Demon
نام فارسی: شیطان دیوانه برگشته است
نام های دیگر:
광마회귀
狂魔回歸
狂魔重生
Return of the Mad Demon