نام اصلی: The Chaebeol's Youngest Son
نام فارسی: کوچک‌ترین پسر چابول ، تولد دوباره در خانواده پولدار
نام های دیگر:
Reborn Rich
The Youngest Son of a Conglomerate
The Youngest Son of a Chaebol Family
The Youngest Son of Sunyang
재벌집 막내아들