نام اصلی: Gong Heon Ja
نام فارسی: رؤیاپرداز
نام های دیگر:
Fantasy Hunter
공헌자
Imaginator