نام اصلی: Heavenly Grand Archive's Young Master
نام فارسی: ارباب جوان کتابخانه بزرگ آسمانی
نام های دیگر:
천화서고 대공자