نام اصلی: The Second Coming of Gluttony
نام فارسی: دومین ظهور شکم پرستی
نام های دیگر:
The Second Coming of Avarice
탐식의 재림