نام اصلی: The Main Characters That Only I Know
نام فارسی: شخصیت‌ های اصلی ای که فقط من می‌شناسم
نام های دیگر:
나만 아는 주인공들
나만 아는 주인공들