نام اصلی: Overbearing Tyrant
نام فارسی: حاکم سلطه جو
نام های دیگر:
갑질하는 영주님