نام اصلی: I Became a Dark Fantasy Villain
نام فارسی: من به شرور دنیای دارک فانتزی تبدیل شدم
نام های دیگر:
I Got Transmigrated to a Dark Fantasy MMORPG and Became the Ruined Character I Raised
다크 판타지의 망캐가 되었다
Trash of a Dark Fantasy
Doomed Character of a Dark Fantasy World