نام اصلی: The Senior Disciple
نام فارسی: شاگرد ارشد
نام های دیگر:
大師兄~鷹の後裔〜
대사형
大师兄
The Messenger