نام اصلی: I Used to be a Boss
نام فارسی: رئیس سابق
نام های دیگر:
He Was The Boss