نام اصلی: REBORN AS THE HEAVENLY DEMON
نام فارسی: بازگشت شیطان بهشتی
نام های دیگر:
환생천마
Reincarnation Heavenly Demon