نام اصلی: Mercenary Enrollment
نام فارسی: مزدور , بازگشت مزدور
نام های دیگر:
High School Mercenary
High School Soldier
Mercenario adolescente
Mercenary Enrollment