نام اصلی: Memorize
نام فارسی: یادگار
نام های دیگر:
메모라이즈
记忆