نام اصلی: Assassin's Creed: Forgotten Temple
نام فارسی: محفل قاتلین: معبد فراموش شده
نام های دیگر:
Assassin's Creed: The Forgotten Temple
アサシン クリード:忘れられし伝説の寺院
어쌔신 크리드 - 잊혀진 사원