نام اصلی: The Heavenly Demon Can't Live a Normal Life
نام فارسی: شیطان آسمانی که نمیتونه یه زندگی عادی داشته باشه
نام های دیگر:
천마는 평범하게 살 수 없다
Descended from Divinity
The Reincarnation of the Dark Master
Cheonmaneun Pyeongbeomhage Sal Su Eopda