نام اصلی: The Legendary Hunter Becomes Young Again
نام فارسی: شکارچی افسانه ای دوباره جوون میشه
نام های دیگر:
전설의 헌터, 회춘하다