نام اصلی: The Priest of Corruption
نام فارسی: کشیش فساد
نام های دیگر:
Priest of Corruption
Priest of Decay
부패의 사제