نام اصلی: I Was More Overpowered Than the Hero, so I Hid My Power!
نام فارسی: من قوی‌تر از قهرمان بودم، پس قدرتم رو پنهان کردم!
نام های دیگر:
용사보다 너무 강해서 힘을 숨김