نام اصلی: World's Greatest Senior Disciple
نام فارسی: بزرگترین برادر ارشد در جهان
نام های دیگر:
Unparalleled Senior Brother
천하제일 대사형