نام اصلی: The Terminally Ill Young Master of the Baek Clan
نام فارسی: ارباب جوان خاندان بِک با بیماری لاعلاج
نام های دیگر:
백씨세가 시한부 공자
Baek Clan's Terminally Ill Young Master