نام اصلی: The Second Life of the Archmage Dominates with Close-Range Magic
نام فارسی: زندگی دوم جادوگر مسلط به جادوی حمله از نزدیک
نام های دیگر:
2周目の大魔導士は近接魔法で無双する
2-Shuume no Daimadoushi wa Kinsetsu Mahou de Musou Suru
Regression of the Close Combat Mage