نام اصلی: In the Night Consumed by Blades, I Walk
نام فارسی: قدم زدن در شبی که از آسمان شمشیر میبارید
نام های دیگر:
Sword Fanatic Wanders Through the Night
칼에 취한 밤을 걷다