نام اصلی: Zombie Apocalypse 82-08
نام فارسی: آخرالزمان زامبی ۰۸-۸۲
نام های دیگر:
Zombie Revelation 82-08
좀비묵시록 82-08