نام اصلی: I'm Not That Kind of Talent
نام فارسی: من آدم با استعدادی نیستم
نام های دیگر:
저 그런 인재 아닙니다