نام اصلی: Wandering Warrior of Wudang
نام فارسی: جنگجوی سرگردان وودانگ
نام های دیگر:
Path of the Shaman
The Grand Mudang Saga
무당기협