نام اصلی: True Martial World
نام فارسی: دنیای رزمی حقیقی
نام های دیگر:
Zhenwu Shijie
A True Martial World
真武世界
Zhēnwǔ Shìjiè
Zhenwu World
World of Real Martial Arts
True Martial World
The World of Major Daoist Deity