نام اصلی: Magic Emperor
نام فارسی: امپراطور جادو
نام های دیگر:
Demonic Emperor
Housekeeper Is the Magic Emperor
Magic Emperor
Mo Huang Da Guan Jia
The Servant Is the Demon King?!
The Steward Demonic Emperor
魔皇大管家
마황의 귀환
The Devil Butler