نام اصلی: My System Is Serious
نام فارسی: سیستم من خیلی جدیه
نام های دیگر:
我的系统很正经
My System Is Very Serious