نام اصلی: Demon King's Cheating System
نام فارسی: سیستم تقلب شاه شیطان
نام های دیگر:
魔王作弊系统
The Demon King Cheat System
Mówáng Zuòbì Xìtǒng
Mowang Zuobi Xitong