نام اصلی: Library of Heaven's Path
نام فارسی: کتابخانه‌ی مسیر بهشتی
نام های دیگر:
Tian Dao Library
Tiandao Library
天道图书馆
Tian Dao Tu Shu Guan