نام اصلی: Your Talent Is Mine
نام فارسی: استعدادت مال منه
نام های دیگر:
我能复制天赋
I Can Copy Talents
Talent Copycat
I Copy Talents