نام اصلی: Demon X Angel, Can't Get Along!
نام فارسی: شیطان و فرشته ای که نمیتونن با هم کنار بیان!
نام های دیگر:
Demon X Angel Can't Get Along!
恶魔X天使 不能友好相处