نام اصلی: Evolution from Carp to Divine Dragon
نام فارسی: تکامل از ماهی کپور به اژدهای مقدس
نام های دیگر:
灵气复苏:从鲤鱼进化成神龙!