نام اصلی: I Have Countless Legendary Swords
نام فارسی: من شمشیر های افسانه ای بیشماری دارم
نام های دیگر:
我有无数神剑
Wǒ Yǒu Wú Shù Shén Jiàn
Wo You Wu Shu Shen Jian