نام اصلی: Catastrophic Necromancer
نام فارسی: نکرومنسر مصیبت بار
نام های دیگر:
Necromancer! I Am a Disaster
NECROMANCER: King of The Scourge
死灵法师!我即是天灾
Si Ling Fashi! Wo Ji Shi Tianzai