نام اصلی: I, the Invincible Villain Master With My Apprentices
نام فارسی: من، استاد شرور شکست ناپذیر و شاگرد هام
نام های دیگر:
反派师尊的我带着徒弟们天下无敌
My Villainous Master Brings Along the Peerless Apprentices
Fanpai Shi Zun De Wo Daizhe Tudimen Tianxia Wudi
Fǎnpài Shī Zūn De Wǒ Dàizhe Túdìmen Tiānxià Wúdí