نام اصلی: Lord of Nine Arts
نام فارسی: امپراطور یه ژووان
نام های دیگر:
临兵斗者
Birth of an Emperor
Contender