نام اصلی: World Defying Dan God
نام فارسی: خدای کیمیاگر در برابر آسمان
نام های دیگر:
Transcending Alchemy God
Ào Shì Dān Shén
傲世丹神