نام اصلی: I Just Had to Pick up a Female Disciple
نام فارسی: باید این شاگرد دختر رو قبول میکردم
نام های دیگر:
修炼成仙的我只想养成女徒弟
I, Who Was Cultivating to Become an Immortal, Only Wanted to Raise a Female Disciple
Xiu Lian Cheng Xian De Wo Zhi Xiang Yang Cheng Nu Tu Di