نام اصلی: It All Starts With Trillions of Nether Currency
نام فارسی: همه چی از اون ۹ تریلیون ارز دنیای زیرین آغاز شد
نام های دیگر:
Global Horror : Start With Trilions Of Coins
全球惊悚:开局万亿冥币 • 开局万亿冥币