نام اصلی: The Strongest Demon Becomes the Protagonist's Strategist
نام فارسی: قدرتمند ترین شیطان تبدیل به یک قهرمان استراتژیست می‌شود
نام های دیگر:
Retirement Life of the Demon Lord Starts From Dealing With the MC!
Retiring as the World's Strongest Demon
最强魔尊的退休生活从攻略主角开始