نام اصلی: Rise of the Cheat User
نام فارسی: ظهور کاربر چیتر
نام های دیگر:
Kai Gua Wanjia Cong 0 Shengji
World of Data
开挂玩家从0升级
大数据世界
Great Data World