نام اصلی: Urban God of Medicine
نام فارسی: خدای شهری مقدس
نام های دیگر:
Divine Urban God
The Best Medical God In The City
都市极品医神